หน้าหลัก

 

ให้บริการทางด้านบัญชี และภาษีอากร บริการงานประกันสังคม บริการจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผน และให้คำปรึกษางานด้านบัญชี ภาษีอากร ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านภาษีอากรมากว่า 30ปี พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาด้านภาษีอากรและงานวางระบบบัญชี เพื่อให้ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงในการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและประเมิน สามารถสอบทานและยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามระบบการตรวจสอบ
แนวใหม่ของกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมบริการด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซึ่งถูกต้องตามหลักมาตรฐานที่ยอมรับของกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง